Nowoplemienność w Krakowie

Analiza społeczności Bike Polo według koncepcji Michela Maffesoliego

30 maj 2015
Fragment

W artykule autor, zainspirowany koncepcją nowoplemienności zaproponowaną przez Michela Maffesoliego, przedstawia wyniki przeprowadzonych przez siebie na terenie Krakowa w latach 2013-2014 badań etnograficznych. Ich przedmiotem była społeczność zorganizowana wokół Bike Polo, niszowego sportu stworzonego przez kurierów rowerowych.

Autor wychodzi z założenia, że badana społeczność daje się opisać przy użyciu koncepcji zaproponowanej przez Maffesoliego. Pogłębione wywiady i jawna obserwacja uczestnicząca przyniosły obraz społeczności powstałej oddolnie i nieformalnie kształtowanej na drodze licznych interakcji między aktorami społecznymi. Opisywane środowisko charakteryzuje własna struktura, hierarchia, obyczaje, wzory zachowań oraz wspólnota podzielanych wartości. Relacje między członkami wskazanej grupy cechuje szczególny rodzaj bliskości i wzajemnej pomocy pozwalający celebrować męską solidarność i braterską zażyłość poprzez współzawodnictwo i zabawę. Uczestnictwo w grupie zapewnia jej członkom możliwość znalezienia akceptacji, czym stanowi istotną alternatywę względem społecznie preferowanych wzorów życia, zapewniając jednocześnie usankcjonowany sposób realizacji potrzeby ucieczki i buntu.

Świadomy swojego osobistego uwikłania autor, który jest byłym członkiem badanej grupy, poszukuje przejawów alternatywnych form kulturowej ekspresji mieszkańców współczesnych miast, przez co zwraca szczególną uwagę na procesy tworzenia się w ich ramach organicznych, oddolnych struktur i grup. Bike Polo okazało się sportem gromadzącym aktorów społecznych rozmaitych pod względem ich przynależności i pochodzenia klasowego, czy kapitału symbolicznego i kulturowego jakim dysponują. Wskazana dyscyplina pozwoliła na wyodrębnienie się wokół idei sportu niewielkiej grupy pasjonatów, w swojej różnorodności tworzących zwartą społeczność o określonych wyróżnikach – obyczajowości, emocjonalności, podejściem do rywalizacji sportowej i innych.

Abstract

Neotribalism in Krakow. Analysis of Bike Polo communities in Michel Maffesoli conception

In this article the author inspired by the concept of neotribalism proposed by Michel Maffesoli presents the results of his ethnographic research conducted in Krakow in 2013-2014. His object was a community organized around Bike Polo, a niche sport created by bicycle couriers.

The author assumes that the afore mentioned community can be described by the usage of a concept proposed by Maffesoli. In-depth interviews and participant observation brought an image of a grass-root community informally shaped by interactions between social actors. The described environment is characterized by its own structure, hierarchy, customs, behavior patterns and shared values. The relationship between the members of the specified group has a special kind of closeness and mutual help, which enables the celebration of male solidarity and fraternal intimacy by competition and fun. Participation in the group provides its members with the opportunity to find acceptance, which is an important alternative to socially preferred patterns of life, while providing a formalized method of implementation the need for escape and rebellion.

Being aware of his personal involvement, the author, who is a former member of the group, is looking for ways of alternative forms of cultural expression of the inhabitants of modern cities, paying special attention to the processes of formation within their bottom-up structures and groups. Bike Polo turned out to be a sport bringing together a variety of social actors in terms of their nationality and class origin, or the symbolic and cultural capital which they possess. The afore mentioned sport activity allowed the emergence of the idea of a small group of enthusiasts in its diversity creating a dense population with specific features - customs, emotionality, approach to sport competition, and others.