„Deszczyk pada, rosa siada po drobnej leszczynie…”

Erotyczna symbolika leszczynowego krzewu w ludowych pieśniach miłosnych

18 wrz. 2014

W polskim folklorze leszczynowy krzew posiada bardzo bogatą symbolikę – kojarzony jest z płodnością i obfitością, w ludowych utworach pieśniowych zestawiany z dziewczyną. Z leszczyną wiąże się również symbolika erotyczna, zaś erotyczne sensy symboliczne najpełniej wybrzmiewają w ludowej pieśni. W artykule autorka zastanawia się nad rolą, jaką leszczynowy krzew odgrywa w polskich ludowych pieśniach o miłości. Erotyczna symbolika leszczyny, obecna w polskim folklorze, została skonfrontowana z wybranymi materiałami etnograficznymi, pochodzącymi z innych obszarów Słowiańszczyzny.

Abstract

„Rain is falling, dew is settling on the small hazel leaves…” The erotic symbolism of hazel bush in folk love songs

In Polish folklore hazel bush symbolises fertility. It is also associated with abundance and the figure of the girl. Hazel bush is also a part of erotic symbolism that finds its fullest expression in folk songs. The author of this article ponders the role of hazel bush in Polish folk love songs. Its erotic symbolism, noticeable in Polish folklore, was juxtaposed to selected ethnographic material from other Slavic regions.