Granice rzeczywiste i wyobrażone

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego

zaprasza naukowców do zgłaszania udziału w ogólnopolskiej, interdyscyplinarnej konferencji naukowej pt.

"Granice rzeczywiste i wyobrażone". 

Termin: 8 grudnia 2017 r. (piątek)

Miejsce: Kraków, sala im. Michała Bobrzyńskiego, Collegium Maius, ul. Jagiellońska 15

 

W 10. rocznicę przystąpienia Polski do Układu z Schengen (21 XII 2007), na dwa dni przed światowym Dniem Praw Człowieka (10 XII)  oraz w obliczu codziennych wyzwań związanych ze współczesnymi migracjami zapraszamy  do Krakowa do udziału w dyskusji nad wielowymiarowością kategorii granic, która stanowi przedmiot badań wielu dyscyplin naukowych.

Konsekwencji układu zawartego 14 czerwca 1985 roku w małej miejscowości w Luksemburgu, do którego przystąpiła również Polska, doświadczamy na co dzień. Zniesienie kontroli osób przekraczających granice między państwami-członkami układu z Schengen miało nie  tylko prawne czy polityczne ale również społeczne i kulturowe skutki i konsekwencje. W powszechnym rozumieniu strefa Schengen to teren bez granic, kojarzony z obszarem i granicami zewnętrznymi Unii Europejskiej. Z jednej strony zabezpieczanie tychże stało  się jednym z kluczowych problemów wobec fali migracji, z drugiej jednak właśnie na granicach Europy mamy do czynienia z niejednokrotnie sytuacjami granicznymi wielu konkretnych ludzi – uchodźców, którzy w przekroczeniu granicy upatrują nie tyle lepszego życia,  ile przeżycia i bezpieczeństwa.

Polski polarnik i podróżnik – Marek Kamiński – twierdzi, że „szlabany zbudowane są z obaw albo braku wiedzy. Granice są najczęściej w naszych głowach”. Dla tak postawionej tezy argumentów można szukać nie tylko w trudnościach ze znalezieniem rozwiązania problemów  uchodźców ale także w innych zjawiskach historycznych, społecznych, kulturowych. To właśnie im chcemy poświęcić spotkanie, skoncentrowane wszakże na fenomenie granic, tych rzeczywistych: fizycznych, geograficznych, i tych wyobrażonych: symbolicznych, metaforycznych.

Zachęcamy zatem osoby podejmujące w swych badaniach lub zainteresowane prawnymi, politologicznymi, historycznymi, kulturoznawczymi, socjologicznymi, antropologicznymi, filozoficznymi aspektami granic rzeczywistych i wyobrażonych do zgłaszania propozycji tytułów  wystąpień, polecając uwadze przykładowe zagadnienia:

 Współczesne doświadczenia człowieka na granicy w perspektywie praw i wolności człowieka

 Przyszłość czy przeszłość granic państw europejskich w perspektywie prawnej, politycznej, kulturowej

 Procesy wyznaczania i/lub wzmacniania współczesnych granic (na przykładach: murów, płotów, zasieków)

 Granice a bezpieczeństwo

 Granice w pozaeuropejskich kontekstach politycznych

 Historyczne znaczenie przesuwania i zmian granic politycznych

 Wyobrażone granice kulturowe, etniczne

 Realność granic fizycznych (np. w architekturze)

 Granice a przestrzeń wirtualna

 Psychiczne granice jako ograniczenia

 Metafora granicy w literaturze, filmie, teatrze, sztuce

 Znaczenie fenomenu „przekraczania granic” w turystyce

 Doświadczenie granicy w perspektywie społeczności wielokulturowej, pogranicza, terenów przygranicznych

 Regionalizm jako model czy mit znoszenia granic?

 

Miło nam poinformować, że wykład inauguracyjny wprowadzający do problematyki granicy w aspekcie humanitarnym wygłosi pani Janina Ochojska – Prezes Polskiej Akcji Humanitarnej

 

Na propozycje tytułów wraz ze streszczeniami (do 1000 znaków) czekamy do 5 listopada 2017 r.

Adres: granice2017@uj.edu.pl

Szczegóły: https://www.facebook.com/WydzialStudiowMiedzynarodowychIPolitycznychUj/

 

Opłata rejestracyjna

250 PLN 

(200 PLN – doktoranci)

Opłata obejmuje koszty uczestnika związane z konferencją, w tym: materiały konferencyjne, uczestnictwo w sesjach, przerwy kawowe, lunch.

Koszty ewentualnego noclegu uczestnicy pokrywają samodzielnie.

Planowana jest publikacja recenzowanej monografii naukowej. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru tekstów do druku.

 

Harmonogram

Termin zgłoszeń i przesłania streszczenia: 5 listopada 2017

Informacja o przyjęciu referatu: 15 listopada 2017

Termin wnoszenia opłat konferencyjnych: 28 listopada 2017

Termin dostarczenia uczestnikom programu konferencji: 1 grudnia 2017

Termin konferencji: 8 grudnia 2017

Termin składania artykułów: 15 stycznia​

Tagi: