Problemy tożsamości etnicznej grup mniejszościowych na przykładzie Karaszewian w rumuńskim Banacie.

Wywiad korespondencyjny z młodymi naukowcami z Zagrzebia i Belgradu

28 wrz. 2009
Fragment

Tomasz Ostrowski: Jak wiemy, naukowcy stworzyli szereg teorii na temat pochodzenia Karaszewian – podaje się więc, że pochodzą oni z Kosowa, ale i od Chorwatów, Serbów, Bułgarów, Bośniaków, a nawet Czechów. Pytanie moje sprowadza się do tego, czy macie jakiś wyraźny dowód na poparcie którejś z powyższych teorii?

Castilia Manea-Grgin: Według mnie te fragmenty tradycji karaszewskiej, które dotyczyły ich własnego pochodzenia, wymazane zostały ze zbiorowej pamięci tej grupy na długi czas. Dowiadujemy się od różnych autorów, którzy zajmowali się Karaszewianami na początku XX wieku, że przedstawiciele tej grupy (całkowicie homogenicznej z punktu widzenia języka i kultury) określali się jako Karaszewianie, Chorwaci, czasem jako Bułgarzy czy Serbowie. Ci sami autorzy, lub też inni, działający w późniejszych okresach XX wieku, dostrzegają, że Karaszewianie nie mają żadnej tradycji określającej region, z którego przybyli, czy takiej, która umożliwiłaby im identyfikowanie się z jakąś większą grupą etniczną czy narodowością.