Badania społeczne jako istotny element procesu projektowania w architekturze krajobrazu

Fragment

Projektowanie w architekturze krajobrazu opiera się w dużej mierze na badaniach terenowych. Analizie należy poddać m.in. mieszkańców, bo to oni będą przyszłymi użytkownikami znajdującego się w sąsiedztwie parku, podwórka czy przydomowego ogrodu. To właśnie mieszkańcy determinują układ przestrzenny i funkcjonalny danego założenia. Praca przedstawia rodzaje i sposoby przeprowadzania analiz środowiskowych uwzględniających społeczności, które powinny być brane pod uwagę w pracach projektowych architekta krajobrazu. Potrzeby ludzi są różne, zależą od ich wieku, stopnia sprawności fizycznej i intelektualnej; co więcej, ulegają one zmianom. Dlatego tak ważnym jest, aby w dostatecznym stopniu sprawdzić, jakie osoby mieszkają w danej okolicy, a także określić, jakie są ich upodobania. Wykorzystanie takich metod jak obserwacja, mapy behawioralne, zliczanie czy też wywiady i kwestionariusze powinno być jednym z elementów składowych projektu. Dzięki temu możliwe jest wykonanie przestrzeni adekwatnej do potrzeb jej użytkowników. Pominięcie tego typu analiz może doprowadzić do powstania terenów atrakcyjnych wizualnie, ale niefunkcjonalnych. Najlepszym wyznacznikiem dobrze zaprojektowanej przestrzeni są ludzie, którzy chętnie spędzają w niej swój czas i korzystają z niej. Praca ma na celu podkreślenie wagi tego typu analiz w procesie projektowym. Dodatkowo przedstawiono w niej przykładowe koncepcje zagospodarowania terenu uwzględniające badanie przestrzeni pod względem jej użytkowników.

Abstract

Field research as an important element of the design process in landscape architecture 

Designing in a landscape architecture is based largely on the field research. The inhabitants should be analysed as they will be future users of the adjacent park or square. The inhabitants determine the spatial and functional arrangement of the project. The paper presents the types and methods of analysis of communities that should be taken into account in the landscape architecture designs. People’s needs differ, depending on their age, physical and mental fitness. Moreover, they change over time. Therefore it is important to determine the inhabitants are their preferences. Methods such as observation, behavioural maps, counting or interviews should be included in the project. This makes possible the implementation the space corresponding to the users’ needs. The omission of this type of analyses may result in creating visually appealing, but non-functional areas. The best indicator of a well-designed space is the presence of people. The aim of this paper is to emphasize the importance of this type of analyses in the design process. The examples of concepts taking into account the field research among users are described.