LXXV Zjazd Polskiego Towarzystwa Językoznawczego

18-19 września 2017 r., Łódź

Katedra Historii Języka Polskiego UŁ, Katedra Współczesnego Języka Polskiego UŁ, Zakład Językoznawstwa Angielskiego i Ogólnego UŁ oraz Polskie Towarzystwo Językoznawcze zapraszają na organizowany w Łodzi w dniach 18-19 września 2017 LXXV Zjazd Polskiego Towarzystwa Językoznawczego.

Proponowana przez nas problematyka zjazdu to: Źródła w badaniach językoznawczych. Przedmiotem LXXV Zjazdu Polskiego Towarzystwa Językoznawczego będą rozważania nad jednym z ważniejszych dylematów językoznawstwa, który dotyczy rangi źródeł badawczych. Wartość analiz lingwistycznych w dużym stopniu uwarunkowana jest ilością i jakością bazy materiałowej, na której prowadzi się badania. Podstawę materiałową badań stanowią szeroko pojęte teksty dawne i współczesne – zarówno pisane, np. zabytki piśmiennictwa, dzieła literackie, prasa, słowniki itp., jak i mówione oficjalne i nieoficjalne utrwalone dźwiękowo lub wizualnie w zależności od typu badań, np. teksty rozmów codziennych, programów radiowych i telewizyjnych, filmów itp. Osiągnięcia elektroniki otworzyły nowe możliwości w zgłębianiu tajemnic języków naturalnych, warto zatem przedyskutować także sposoby tworzenia korpusów i wyszukiwarek oraz możliwości ich wykorzystania, zarówno tych, które obejmują współczesne języki, jak i ich przeszłość. Jednak nowe technologie nie spełniają wszystkich oczekiwań lingwistów. Dla niektórych badań przydatniejsze jest odsłuchiwanie nosicieli języka, ankietowanie, w studiach historycznojęzykowych szuka się nieraz dróg pośrednich. Nie są to oczywiście wszystkie „źródła” badań lingwistycznych. Tematyka LXXV Zjazdu PTJ daje szansę na zaprezentowanie problemów związanych z gromadzeniem bazy materiałowej i oceną jej przydatności, na pokazanie zalet i zagrożeń przy korzystaniu z niej, daje też okazję do pokazania własnych sposobów odsłaniania nieznanych faktów przy ułamkowych danych językowych.

Zależy nam na poszukiwaniu odpowiedzi na następujące pytania:

Czy badania tekstu mogą się obyć bez odwoływania się do innych źródeł?

Czy wykorzystywanie wyłącznie jednego źródła jako podstawy może przynieść miarodajne rezultaty?

Czy i jak dopełniać/ weryfikować/ podważać rezultaty badań opartych na jednym źródle?

Czy źródła mogą podlegać hierarchizacji?

Jaką rolę w badaniach lingwistycznych odgrywają nowe technologie (np. słowniki elektroniczne, korpusy tekstów, programy komputerowe itp.)?

Interesować nas zatem będzie rodzaj/typ źródeł stanowiących podstawę materiałową badań i stopień ich wykorzystywania przez badaczy różnych języków. Sądzimy, że tak sproblematyzowana tematyka pozwoli nie tylko zgromadzić badaczy z różnych ośrodków naukowych i akademickich, specjalistów w zakresie językoznawczych badań diachronicznych i synchronicznych, zwolenników różnych typów źródeł, ale także zaowocuje ciekawymi spostrzeżeniami i wartościowymi rozstrzygnięciami.

Poza obradami plenarnymi oraz obradami w sekcjach planujemy także sesję plakatowo-multimedialną, w trakcie której będzie

można zaprezentować badania indywidualne, a także zespołowe, realizowane w różnych ośrodkach naukowych. Zgłoszenia wystąpień wraz ze streszczeniami (przygotowanymi według załączonego wzoru) prosimy przesyłać do 15 lutego 2017 roku na adres mailowy: poltowjez@gmail.com

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru zgłoszonych referatów i prezentacji w ramach sesji plakatowej, których streszczenia zostaną skierowane do recenzji.

Do 30 kwietnia 2017 roku ogłoszona zostanie lista przyjętych wystąpień oraz wstępny program LXXV Zjazdu PTJ. Jednocześnie

informujemy, że językiem obrad jest język polski, ale teksty nadsyłane do druku w „Biuletynie PTJ” (czasopismo ma 13 punktów na liście B) mogą być również w językach obcych.

Pełna opłata konferencyjna dla osób niebędących członkami PTJ wynosi 300 zł, dla członków PTJ i doktorantów – 150 zł.

Członkowie honorowi są zwolnieni z opłaty. Dalsze szczegółowe informacje zostaną umieszczone na stronach internetowych:

http://www.ptj.civ.pl oraz udostępnione na Facebooku: https://www.facebook.com/PolskieTowarzystwoJezykoznawcze

Szczegółowe informacje w załączonym dokumencie PDF

Tagi: