Jacek Skrzypek

Urodzony w 1989 roku, antropolog kulturowy, doktorant w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obszarami jego zainteresowań są: badania nad kulturowym aspektem oddziaływania nowych technologii komunikacyjnych, pamięć kulturowa, kultura popularna, światopoglądy niereligijne. Aktualnie pracuje nad rozprawą doktorską poświęconą polskiemu środowisku ateistycznemu.

2 (12) 2008

Od 12. numeru w „Barbarzyńcy” zaczęły pojawiać się antropologicznie zaprawione wywiady (w tym numerze aż 2).

1 (11) 2008

11. numer pisma był pierwszym stworzonym przez nowy skład redakcyjny pod przewodnictwem Marcina Bartoszka. Na okładce pojawiła się pieczęć z napisem REAKTYWACJA.

1 (10) 2005

10. numer „Barbarzyńcy” był numerem jubileuszowym, a zarazem ostatnim w pierwszym założycielskim składzie redakcyjnym - później nastąpiła ponaddwuletnia przerwa w wydawaniu pisma.

1 (9) 2003

Między historią a legendą, czyli zawartość 9 numeru.