Lokalność transferowana

Mała Kolekcja Polskiej Sztuki Ludowej i Rękodzieła na Uniwersytecie w Zachodniej Szkocji

29 maj 2015
Fragment

Celem artykułu jest refleksja nad rezultatami projektu kolekcjonersko-warsztatowego inspirowanego regionalnym rękodziełem ludowym z Małopolski i Podkarpacia. Rękodzieło dzięki swej prostocie stylistycznej generuje mikroświat symbolicznych znaczeń indywidualnych, wywołuje emocje, pobudza wrażliwość estetyczną i jednocześnie demonstruje zależność między tym, co lokalne i partykularne, a tym, co uniwersalne. W oparciu o materiał zebrany podczas projektu analizowana jest funkcja rękodzieła wśród Polonii oraz rodzimych mieszkańców Szkocji. Odbiór autentycznego rękodzieła przez uczestników warsztatów, jak również okazjonalne wizyty twórców ludowych z Polski podczas nich, a także podczas wystaw i prezentacji pokazują, jak związek rzeczy i osób z określonym miejscem przypomina o trwałości znaczeń i symboli.

Abstract

Locality transferred. Little Collection of Polish Folk Arts and Crafts at the University of the West of Scotland

This article reflects upon results of the workshop and collection project inspired by folk crafts from Małopolska and Podkarpacie regions. Thanks to the simplicity of style, craft generates the microcosm of individual symbolic meanings, evokes emotions, stimulates aesthetic sensitivity and demonstrates the relation between the local, the particular and the universal. Referring to material collected in the project this paper analyzes the function of craft among migrant Polish communities and natives in Scotland. The perception of an authentic craft by project participants as well as occasional visits of Polish craftsmen during workshops, exhibitions and presentations demonstrate the way in which the relation of things and people with particular space remind about durability of meanings and symbols.