"Poszerzanie pola". Spotkanie I: Somatyczność/cielesność


POSZERZANIE POLA
to tytuł nowej serii warsztatów teoretycznoliterackich na Wydziale Polonistyki UJ, nad którymi patronat sprawuje BARBARZYŃCA. 21 stycznia mówiono o somatyczności i cielesności.

We wprowadzeniu dziekan prof. Jarosław Fazan zwrócił uwagę na zwrot cielesny, jaki powoli dokonał się w polskiej humanistyce. Namysł nad nim odbywa się w poprzek podziałów instytucjonalnych. Fazan przekonywał, że „paradygmat kartezjański oddzielający ciało i duszę jest nieadekwatny do współczesności i zjawisk w niej widocznych”.

Jako pierwszy głos zabrał dr Michał Bandura z Uniwersytetu Warszawskiego. Przedstawił analizę kilku wątków z utworów Mariana Pankowskiego, który ogromną część swojej twórczości poświęcił artystycznej wizji i interpretacji ciała.

Kolejnym prelegentem był dr Paweł Wolski z Uniwersytetu Szczecińskiego. Rozważał somatyczność, różne znaczenia i interpretacje ciała w literaturze na podstawie obrazów sportu w literaturze Holocaustu.

Przemyślenia dra Mateusza Antoniuka (UJ) nad twórczością Aleksandra Wata i Czesława Miłosza przywiodły go do projektu krytyki somagenetycznej. Miałaby ona ujawniać się w sytuacjach, kiedy perspektywa somatyczna wzbogacałaby genetyczną krytykę analizowanych tekstów.

Na zakończenie  pierwszej części dr Marta Rakoczy, druga przedstawicielka UW, przedstawiła problematykę „wdrażania się” w pisemność w różnych czasach i kulturach. Różnice widać szczególnie w porównaniu kultury europejskiej i chińskiej.

Po przerwie odbyła się dyskusja nad zadanymi tekstami klasyków somatologii (Catherine Cucinella, Richard Shusterman, Adam Dziadek), które stanowiły teoretyczną bazę dla komentarzy na tematy przedstawione przez referentów.

A organizatorzy zapraszają na kolejne spotkanie, które odbędzie się 17 marca. Więcej informacji: www.poszerzaniepola.wordpress.com (zgłoszenia do 10.02.2016). Tym razem poświęcone ono będzie tematyce postfuturyzmu. Niejako koresponduje to z tematyką kolejnego numeru BARBARZYŃCY, którym jest wszak FUTUROLOGIA.

Dziękujemy za zaproszenie i do zobaczenia następnym razem!

W imieniu „Barbarzyńcy”: Jan Barański i Filip Skowron